patentPodczas sejmu grodzieńskiego w dniu 10.09.1793 r. został sporządzony List Patent dla Andrzeja Zbaraszewskiego (ur. 21.11.1762, zm. 1848) nominujacy go na stopień porucznika. Dokumnet podpisał własnorecznie ostatni król Polski - Stanisław August Poniatowski.

 

Dokument został sporządzony podczas ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej, który obradował w Grodnie pomiędzy 17. czerwca a 23. listopada 1793 r. To podczas tego sejmu podpisano traktat cesyjny z Rosją (22. lipca 1793) oraz 25. września został zawarty traktat z Królestwem Prus, co sankcjonowało II rozbiór Polski. 


Treść dokumentu: 

Stanisław August z Bożey Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski Ruski Pruski 

Mazowiecki Żmudzki Kijowski Wołynski Podolski Podlaski Inflanski Smolenski Sie

wierski y Czernichowski

Oznaymuiemy ninijeszym Listem Patentem Naszym Iż zalewno Nam przez Wielmożnego Branickiego Hetmana Koronnego 

dobra aplikacya Conduita wciagu Sześcioletniej Służby Woyskowey urodzonego Andrzeja Zbaraszewskiego Chorążego Brygady

Pierwszey y proszono, abyśmy Onemu Szarżę Porucznikowską w teyże Brygadzie Conferowali Jakoż niniejszym Listem Patentem 

Naszym mianuiemy y Conferniemy przy zupełney Gaży ad vita Ejus tempora lub do postąpienia na wyższy Stopień aby więć

odtąd całe Woysko Nasze Koronne rzeczonego Urodzonego Andrzeja Zbaraszewskiego za aktualnego Porucznika znało mianowało 

y Akceptowało, mieysce prerogatywy przyzwoitey tey Szarży ustępowało, y od innych, aby zachowano było staraliście, dla Łas

ki Naszey Królewskiey i Inatośmy ninieyszy Nasz Patent przy podpisaniu Własney Ręki Pieczęcią Królewską stwier

dzić Rozkazali - Datt w Grodnie Dnia X. Września Roku MDCCXCIII - Panowania Naszego XXIX Roku

Stanisław August Król

patent